GISPASS je multimedijalna prostorna baza podataka o zaštićenim i potencijalno zaštićenim područjima u Republici Srpkoj. U GISPASS-u ćete naći sve raspoložive podatke o ovim objektima (od površine, zakonskog okvira, akta zaštite, kategorije itd.) uz kartu i fotografije područja. Na ovaj način korisnik može veoma lako da stekne uvid u karakteristike svakog zaštićenog područja kao i razloge i predlagače za izdvajanje kako zaštićenih tako i potencijalno zaštićenih područja.

PRETRAGA

Baza se sastoji od blizu 3000 objekata, od kojih dvije trećine predstavljaju "Šume visoke zaštitne vrijedosti", a ostatak smo, u nedostatku boljeg izraza, nazvali "Regularna zaštićena područja" tj. sva područja koja nisu tretirana u okviru sertifikacije šuma. Odavde polazi i pretraga. Naime, zbog očigledne razlike između ove dvije klase objekata, formu za pretragu smo napravili tako da se po defaultu pretraga vrši samo po "Regularnim zaštićenim područjima". Korisnik u izborniku "Izbor" može da izabere i pretragu samo po "Šumama visoke zaštitne vrijednosti", a opciono može da uključi opciju "Zajedno" koja pretražuje sve objekte u bazi. Dalje, korisnik može da kombinuje izbore iz ostalih izbornika, kako bi sveo pretragu na ono što njemu treba. U izborniku "Ime" može da napiše bilo koju sekvencu karaktera, ako je aplikacija pronađe u bazi, izbaciće rezultat. U izborniku "Opština" može da bira jednu od opština u RS, u izborniku "Tip" - tip zaštićenog područja, "Status" nudi izbor trenutnog statusa objekta (npr. zaštićeno, planirano itd.), dok se izbornik "HCVF" koristi samo u slučaju da se pretražuju i šume visoke zaštitne vrijednosti i on tada predstavlja kategorije ŠVZV-a. Konačna kombinacija upita iz svih izbornika će izbaciti rezultat u vidu spiska objekata koji zadovoljavaju upit.

PLATFORMA

Cijela aplikacija razvijana je u programima otvorenog koda, koji su u potpunosti besplatni. To što nije korišćen komercijalni softver ne znači da je projekat izgubio na kvalitetu. Naprotiv, osobine kao što su prilagodljivost, široka zajednica korisnika, standardizovanost i interoperabilnost doprinijeli su da skup aplikacija koje su korištene za ovaj projekat, predstavlja osnovnu softversku platformu za gigante kao što su NASA i Google. Zbog ovih osobina i mi smo se odlučili na besplatnu platformu. Sav GIS korišćen za razvoj ove aplikacije u svojim implementacijama se oslanja na standarde koje je propisao OGC. Na ovaj način prostorni podaci u bazi su konzistentni sa svjetski priznatim standardima. Kao platforma za razvoj aplikacije korišten je programski jezik Python 2.7, odnosno njegov "web framework" Django 1.2.7 sa svojom GIS implementacijom GeoDjango. Za smještaj i čuvanje podataka korišten je PostgreSQL sistem za upravljanje bazama podataka, sa svojom prostornom ekstenzijom PostGIS. Za serviranje karata korišten je GeoServer, a za prikaz karata OpenLayers JavaScript biblioteka.


Ovim projektom započet je rad na integralnom pristupu zaštiti prirode. Ostaje da se nadamo da rad na ovom projektu neće stati, nego će se nastaviti i u budućnosti kako bi Republika Srpska u ovoj oblasti dostigla evropske standarde. Kako je rad na zaštiti prirode neke države neprestan i dinamičan proces, nesumnjiva je potreba kontinuiranog rada na prikupljanju podataka, njihovoj obradi i analizi. Na ovaj način Republika Srpska je, kako je i propisano zakonom, dobila informacioni sistem o vrijednoj prirodi naše države preko kojega bi se lako radio monitoring, istraživali uzroci ugroženosti, te predlagale mjere i nivo zaštite određenih područja.

Eventualne kritike i sugestije možete slati na e-mail arbormagna@yahoo.com.

© ArborMagna 2011